Bedrijfshulpverlening (BHV), levensreddende handelingen (EHBO), oefeningen en opleidingen

Wetgeving

Artikel 2.18. lid 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit luidt:

  • 'De bedrijfshulpverlening wordt zodanig georganiseerd dat binnen enkele minuten na het plaatsvinden van een ongeval of het uitbreken van een brand, de bedrijfshulpverlenerstaken op een adequate wijze kunnen worden vervuld.'

Daarnaast meldt artikel 2.19. lid 1:

  • Het aantal bedrijfshulpverleners is zodanig, dat onder alle omstandigheden de vervulling van de taken op het gebied van de bedrijfhulpverlening gewaarborgd is.'

De inhoud van deze artikelen betekend in de praktijk dat u er met één BHV'er niet bent op iedere werkplek en in elke vestiging van het bedrijf waar tot vijftig werknemers en/of derden verblijven. Immers, bij verlof of ziekte is de bedrijfshulpverlening dan niet meer gewaarborgd. "Intersafe Consultancy" raadt bedrijven aan om voldoende gekwalificeerde Bedrijfshulpverleners op te leiden.

Met ingang van 1999 is een gewijzigde regeling in werking getreden inzake de deskundige bijstand op het gebied van de bedrijfshulpverlening. De daartoe in het artikel 15 van de arbeidsomstandighedenwet opgenomen verplichtingen houden het volgende in:

"Elke werkgever dient zich bij de uitvoering van zijn verplichting tot het treffen van maatregelen in geval van direct gevaar voor werknemers in zijn bedrijf, bij te laten staan door een of meer werknemers, die door hem aangewezen zijn als BHV'ers". (artikel 15, eerste lid) Deze BHV'ers moeten op grond van artikel 15, tweede lid, in ieder geval de volgende taken uitvoeren:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
  • Het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongevallen.
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van werknemers en andere personen in het bedrijf.
  • Het alarmeren van en samenwerken met de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties.

Het eerste deel van een ontruimingsplan bestaat uit het ontruimingsplan, instructies voor de BHV'ers en de alarmeringsschema's. Dit zijn de eerste gegevens die u nodig hebt in geval van een calamiteit. Het tweede gedeelte van het BHV-plan bevat algemene informatie omtrent het gebouw, brandblusvoorzieningen en technische installaties. In het derde deel van het BHV-plan vindt u formulieren en aanvullende informatie.

Volgens het nieuwe arbeidsomstandighedenbesluit moet er tevens rekening gehouden worden met de aard, grootte en ligging van het bedrijf met de daarin aanwezige gevaren, het te verwachten aanwezige aantal werknemers, overige aanwezige personen, al dan niet zelfredzaam, alsmede de beschikbaarheid van hulpverlenende organisaties, zoals brandweer en ambulance.

Doormiddel van gesprekken binnen uw organisatie worden de risico's geïnventariseerd. Aan de hand daarvan zal er een handelplan worden samengesteld. Desgewenst kunnen wij u een powerpointpresentatie over uw nieuwe BHV-organisatie verzorgen.


© 2003-2016 Intersafe Consultancy Aalsmeer (ICA)
Meervalstraat 27, 1431 WE Aalsmeer, Postbus 433, 1430 AK Aalsmeer
Tel. 0297-328509, Mob. 06-53532704